Regulamin

Regulamin sprzedaży kursu on-line „Solidne podstawy obsługi maszyny do szycia”

Sprzedaż kursu on-line „Solidne podstawy obsługi maszyny do szycia” za pośrednictwem strony internetowej www.twojewykroje.pl realizuje Julia Dzwończyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Twoje Wykroje Julia Dzwończyk, ul. Partyzantów 7a/1, 51-672 Wrocław, NIP: 8982235943.

 

Kontakt ze sprzedawcą: kursy@twojewykroje.pl

§ 1 Definicje

Na potrzeby niniejszego regulaminu, przyjmuje się następujące znaczenie poniższych pojęć:

 1. Kurs – treść cyfrowa – kurs online pt. „Solidne podstawy obsługi maszyny do szycia”, którego twórcą jest Sprzedawca i którą Klient może nabyć od Sprzedawcy za pośrednictwem Strony,
 2. Kupujący – osoba fizyczna dokonująca zakupu w zakresie niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
 3. Regulamin – niniejszy regulamin, dostępny pod adresem www.kursy.twojewykroje.pl/regulamin/
 4. Strona – strona internetowa dostępna pod adresem www.kursy.twojewykroje.pl,
 5. Sprzedawca – Julia Dzwończyk, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Twoje Wykroje Julia Dzwończyk, ul. Partyzantów 7a/1, 51-672 Wrocław, NIP: 8982235943.

§ 2 Postanowienia wstępne

 1. Za pośrednictwem Strony, Sprzedawca prowadzi sprzedaż Kursu oraz świadczy na rzecz Kupującego usługę drogą elektroniczną polegającą na umożliwieniu Kupującemu zawarcia ze Sprzedawcą umowy o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu.
 2. Do dokonania zakupu za pośrednictwem Strony konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – standardowa przeglądarka internetowa,
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 3. Do korzystania z Kursu konieczne jest spełnienie następujących warunków technicznych przez komputer lub inne urządzenie Kupującego:
  – dostęp do Internetu,
  – standardowy system operacyjny,
  – standardowa przeglądarka internetowa z włączoną obsługą cookies,
  – standardowa przeglądarka plików .pdf (np. AdobeReader),
  – możliwość odtwarzania plików wideo,
  – posiadanie lub dostęp do drukarki i innych akcesoriów wymienionych na Stronie
  – posiadanie aktywnego adresu e-mail.
 4. Kupujący nie może dokonać zakupu anonimowo ani pod pseudonimem.
 5. Zakazane jest dostarczanie przez Kupującego treści o charakterze bezprawnym, w szczególności poprzez przesyłanie takich treści w ramach formularzy dostępnych na Stronie.
 6. Wszystkie ceny podane na Stronie są cenami brutto.

§ 3 Prawa własności intelektualnej

 1. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że Kurs stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, do którego prawa autorskie przysługują Sprzedawcy.
 2. Sprzedawca poucza niniejszym Kupującego, że dalsze rozpowszechnianie Kursu przez Kupującego bez zgody Sprzedawcy stanowi naruszenie praw autorskich przysługujących Sprzedawcy do Kursu i może skutkować odpowiedzialnością cywilną lub karną.

§ 4 Sposób zawarcia umowy sprzedaży i zakup Kursu

 1. W celu uzyskania statusu Klienta, należy podjąć następujące kroki:
  – wybrać wariant Kursu spośród dostępnych na Stronie,
  – kliknąć w przycisk „Kup teraz”,
  – wypełnić formularz zamówienia, podając dane niezbędne do realizacji zamówienia i wybierając sposób płatności,
  – zaakceptować Regulamin – akceptacja Regulaminu jest dobrowolna, ale niezbędna do dokonania zakupu,
  – kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
 2. Po kliknięciu w przycisk „Kupuję i płacę”, Kupujący zostanie przeniesiony na stronę Operatora Płatności celem dokonania zapłaty ceny za Kurs.
 3. Po skutecznym dokonaniu płatności, Kupujący zostanie przeniesiony na Stronę z potwierdzeniem zakupu. Z tą chwilą umowę o dostarczenie treści cyfrowych w postaci Kursu uważa się za zawartą pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą. Potwierdzenie zakupu Kupujący otrzyma również na adres e-mail podany w formularzu zamówienia. Jeżeli Kupujący zaznaczył w formularzu zamówienia, że chce otrzymać fakturę, na podany adres e-mail otrzyma fakturę.
 4. Po skutecznym dokonaniu płatności, Klient uzyskuje ograniczony czasowo dostęp do treści Kursu. Umowa może zostać rozwiązana przez każdą ze stron z zachowaniem 14-dniowego okresu wypowiedzenia, bez podawania przyczyny. Sprzedawca może wypowiedzieć umowę, jeżeli Klient narusza postanowienia Regulaminu lub powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5 Korzystanie z Kursu

 1. Zakupiony Kurs zostanie udostępniony Kupującemu poprzez przesłanie mu na podany w formularzu zamówienia adres e-mail danych dostępowych do panelu dla kursanta.
 2. Korzystanie z Kursu odbywa się z poziomu panelu dla kursanta i wymaga połączenia z Internetem.
 3. Dane dostępowe, o których mowa w ust. 1 powyżej, zostaną wysłane Kupującemu niezwłocznie po zawarciu umowy. Materiały tworzące Kurs będą dostępne z poziomu panelu kursanta począwszy od 25 września 2017 roku. Materiały będą dodawane przez Sprzedawcę systematycznie w trakcie trwania Kursu.
 4. Kupujący uzyskuje dostęp do Kursu na czas roku od zakończenia kursu, to znaczy do 22 listopada 2018.
 5. Kupujący obu wersji kursu dostaną dodatkowo dostęp do prywatnej grupy na portalu Facebook – KURSY SZYCIA ONLINE.
 6. Kupujący wersji rozszerzonej Kursu dostaną ponadto możliwość konsultacji mailowych lub Skype, maksymalnie 5 konsultacji po 20 minut. Konsultacje można wykorzystać do 3 miesięcy po opublikowaniu ostatniej lekcji kursu przez Sprzedawcę.

§ 6 Odstąpienie Kupującego od umowy

 1. Kupujący, który zawarł ze Sprzedawcą umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy.
 2. Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Kupującemu w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
 3. Aby odstąpić od umowy, Kupujący musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia – na przykład pismo wysłane pocztą, faksem lub pocztą elektroniczną.
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujący wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Kupującemu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. W przypadku odstąpienia od umowy, Sprzedawca zwraca Kupującemu wszystkie otrzymane od Kupującego płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.

§ 7 Odpowiedzialność za wady

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Kupującego, jeżeli Kurs ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia za wady).
 2. Jeżeli Kupujący stwierdzi wadę Kursu, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
 3. Kupujący może kontaktować się ze Sprzedawcą, wysyłając wiadomość e-mail na adres kursy@twojewykroje.pl.
 4. Reklamacja powinna zawierać dane umożliwiające identyfikację Kupującego oraz żądania związane z reklamacją. W przypadku otrzymania niekompletnej reklamacji Sprzedawca wezwie Kupującego do jej uzupełnienia pod rygorem pozostawienia reklamacji bez rozpoznania.
 5. Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.

§ 8 Postanowienia końcowe

 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem stosuje się odpowiednie obowiązujące przepisy prawne.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość dokonania zmian w Regulaminie, które wchodzą w życie z dniem ich publikacji na Stronie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dacie zawarcia przez Kupującego umowy ze Sprzedawcą.
 3. Data wejścia w życie Regulaminu: 19.09.2017

Copyright © 2017 Twoje Wykroje.